Multi-instru

Multi-instrumenttiopetuksessa käydään opetusvuoden aikana läpi eri soitinperheitä, tutustutaan musiikkiin ilmiönä, sävelletään ja improvisoidaan.

Multi-instru

Multi-instru on uudellainen oppimiskokonaisuus

Multi-instrumenttiopetus on uudenlainen opetuskokonaisuus, joka on Anna Degermanin kehittämä musiikin alkeisopetukseen. Siirtymä musiikkileikkikoulusta soitinopetukseen käydään liian nopeasti, jolloin oppilas ei ehdi saada tarpeeksi kattavaa kuvaa soittimista, eikä pääse kokeilemaan niitä rauhassa ajan kanssa.

Musiikin alkeisopetuksessa helposti jätetään huomioimatta yksilön tarpeet, kun monelle niin tärkeä musiikin ilmiön tutkiskelu puuttuu. Jotta lapsella olisi tarpeeksi tietoa soittimista ja rauha muodostaa oma mielipiteensä siitä mitä hän haluaisi aloittaa soittamaan, on vuosi tarpeellinen ajanjakso.

Multi-instrumenttiopetuksessa käydään opetusvuoden aikana läpi eri soitinperheitä, tutustutaan musiikkiin ilmiönä, sävelletään ja improvisoidaan. Kannustaen, seuraten ja ohjaten lasta suoriutumaan oman luovuutensa avulla saaduista tehtävistä.

Lapsen varhainen kehitys on suuri vaikuttaja hänen tulevaisuudelleen, siksi tämä vaihe onkin niin tärkeä musikaalisen lahjakkuuden herättämisen kannalta.

Kokeilemalla mahdollisimman paljon erilaisia soittimia ennen kuin siirtyy soitinopetukseen, voidaan välttyä siltä, että jossain vaiheessa huomataan, ettei kyseinen soitin tuekaan yksilön luontaisia kykyjä tai preferenssejä soittamisen kannalta.

Multi-instrumenttiopetus on myös muutakin kuin yksilökohtainen harrastus, sillä siinä eritoten kannustetaan perhettä tulemaan mukaan tukemaan lastaan näissä musiikinopetuksen varhaisissa vaiheissa.

Läheisten tuki ja yhteinen mielenkiinto harrastukseen toimii myös motivaattorina soittoläksyjä tehdessä. Ympäristön tuki ja hyväksyntä ovat tärkeitä lapsen säveltämisen ja improvisaation kannalta, jotta lapsi uskaltaa tuoda itseään esille.

Multi-instrumenttiopetus ei kilpaile perinteisen soitinopetuksen kanssa, vaan toimii hyvänä esiasteena sille. Tällöin lapsi saa kauaskantoisia työkaluja, kuten itsetunnon ja esiintymistaitojen kasvua.

Mielikuvitus ja luovuus ovat opetuksen keskiössä, sillä ne ovat olennaisimpia osia kaikessa opetuksellisessa toiminnassa. Opetuksessa käytetään mielikuvia ja tarinallisuutta tukemassa opetusta.

Ilmiöpohjaisella opetuksella tarkoitetaan, että Multi-instrumenttiopetus ei ole rajattu vain soittimiin. Siinä käydään läpi soittimien historiaa, mitä ääni on ja luodaan ymmärrystä musiikista kokonaisuutena.

Kokonaan uusi opetuskokonaisuus musiikin alkeisiin!

Opetus on yksilöllistä ja täysin oppilaan omien kykyjen mukaista. Etenemme jokaisen omilla ehdoilla painottaen luovuutta, iloa ja yhteissoittoa.

MULTI-INSTRU

ANNA DEGERMAN
JOHANNA RANTANEN

Mitä uutta?

Soiva Vuosi eroaa muskariopetuksesta siinä, että tämä tapahtuu yksityis-perhe-/sisarus- tai aikuisopetuksena, keskittyen eri soitinperheiden tuntemukseen ja sitä kautta oman soittimen valintaan.

Käytössä ovat myös kuvanuotit, joiden kanssa nuotteihin tutustuminen on helpompaa ja ehkä hauskempaa!

Soittimen valinnan vaikeus

Monissa perheissä pohditaan pitkään, mikä olisi lapselle sopiva instrumentti.

Sitä käydään kokeilemassa, aloitetaan harrastus ja sitten huomataan, että jokin toinen instrumentti olisi ollutkin parempi vaihtoehto.

Usein lasta alkaa kiinnostamaan toiset soittimet. Kiinnostuksien heittelehtimen on täysin normaalia ja hyvin yleistä.

Vanhempi ja lapsi harrastavat ja soittavat yhdessä

Kun lapsi aloittaa musiikillisen harrastuksen, moni vanhempi miettii kuinka voisi parhaiten tukea häntä.

Tässä olisi suureksi avuksi alustava musiikintuntemus ja nuotinlukutaito sekä soittimen perushallinta.

Silloin soittoläksyt yhdessä vanhemman kanssa, varsinkin alkuvaiheessa, olisivat yhteisen mielenkiinnon ja tekemisen aikaa.

Katso video multi-instrun tunnista